Armenia betrayed the trust of the people of Artsakh. Our compatriots....

Greetings, dear compatriots. The generations after us are going to remember us with shame. In my time, Armenia abandoned Artsakh. Armenia betrayed the trust of...
Վազգեն Մանուկյան

Arm yourselves. Defend our country. And we will do our part...

Armenian Minister of Defense, 1992-VICTORY Armenian National Committee, 2023-VICTORY Republic Square September 20, 2023 When I was a child I was reading a book on how the 1915...

«Վերելք». Երկար զրույց Վազգեն Մանուկյանի հետ, մաս 1

«Վերելք» հաղորդաշարը մեկնարկում է նոր շարք՝ «Երկար զրույց»: Քաղաքական, պետական ակնառու դեմքերի հետ անցկացվում է ոչտաղավարային, անկաշկանդ զրույց քաղաքականության, կյանքի մյուս ասպարեզների շուրջ՝ լույս...

    [pbvariable selector="contact-form-popup" attribute="contact-form-popup"]

      [pbvariable selector="contact-form-popup" attribute="contact-form-popup"]

        [pbvariable selector="contact-form-popup" attribute="contact-form-popup"]